09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Rechten

Tijdens uw behandeling in het ziekenhuis komt u in contact met veel verschillende zorgverleners. U mag van hen verwachten dat zij hun best doen om u een deskundige behandeling en een goede verzorging te geven. Maar onze zorgverleners verwachten ook het één en ander van u.
Goede afspraken zorgen voor vertrouwen en openheid tussen zorgverlener en patiënt. Dat is belangrijk om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Deze wederzijdse verwachtingen zijn vastgelegd in de ‘rechten en verantwoordelijkheden van de patiënt’.

Wat zijn uw rechten als patiënt?

 

De zorgverlener biedt u kwalitatieve zorg
Als patiënt krijgt u de best mogelijke zorgen. Hiervoor worden medische kennis en beschikbare technologie ingezet. U wordt steeds op een respectvolle manier behandeld, volgens uw behoeften. De zorgverlener houdt rekening met uw recht om zelf te beslissen. Sociale klasse, seksuele geaardheid of geloofsovertuiging mogen hierbij geen rol spelen.

Top

 

Als patiënt kiest u vrij uw zorgverlener
U mag zelf uw zorgverlener kiezen. Op elk moment kunt u beslissen om een beroep te doen op iemand anders, ook wanneer uw huisarts u bijvoorbeeld doorverwijst naar een specialist.
Op de spoedgevallendienst of tijdens een wachtdienst van verschillende medische disciplines kan die vrije keuze niet gegarandeerd worden. U vindt hier de 'gedragscode bij patiëntenverzorging'.

Elke zorgverlener heeft ook het recht om u als patiënt te weigeren, behalve in geval van nood, want dan is hulpverlening verplicht. Onderbreekt de zorgverlener uw behandeling, dan moet hij zorgen dat een collega uw behandeling kan voortzetten.
Als u dit wenst, kunt u een andere arts raadplegen voor een tweede advies of ‘second opinion’. U kunt zelf iemand uitkiezen of uw (huis)arts vragen om u hierbij te helpen.

Top

 

De zorgverlener geeft u duidelijke en volledige informatie
Als patiënt hebt u recht op duidelijke en volledige informatie over uw gezondheidstoestand. Heel concreet gaat het om informatie over:

    • uw huidige gezondheidstoestand 
    • de te verwachten evolutie
    • mogelijke behandelingen en onderzoeken
    • wat u je beter wel en niet doet
    • eventuele gevolgen en risico’s

Dit gebeurt in eenvoudige taal, zodat u alles begrijpt. U kunt altijd iemand vragen om met u mee te gaan als u denkt dat u niet alles zal verstaan (een vriend, een familielid, een medewerker van de dienst Interculturele bemiddeling).

Top 

 

U geeft toestemming voor een behandeling
Uw zorgverlener heeft uw mondelinge of schriftelijke toestemming nodig om uw behandeling op te starten. Hij moet u tijdig informeren, zodat u in alle vrijheid en goed geïnformeerd beslissingen kunt nemen. De info die hij u geeft, moet duidelijk en volledig zijn.
Voor ingrepen of procedures die plaatsvinden onder plaatselijke of algemene verdoving, moet u schriftelijk instemmen via een formulier "Geïnformeerde toestemming".

U kunt om allerlei redenen een behandeling weigeren. De arts respecteert in dat geval uw keuze. Als u bij een spoedgeval niet in staat bent om toestemming te geven, zal de zorgverlener de noodzakelijke behandeling wel meteen starten.

Een arts kan een behandeling weigeren uit persoonlijke of professionele redenen. De arts zal u en/of uw vertegenwoordiger hierover inlichten. Als u besluit een andere arts te raadplegen, zal de eerste arts alle medische informatie doorgeven aan de nieuwe arts.

Als gevolg van een Europese Richtlijn moet de zorgverlener je voortaan ook laten weten of hij al dan niet verzekerd is voor zijn beroepsaansprakelijkheid. Dit kan belangrijk zijn om met kennis van zaken al dan niet toe te stemmen met een voorgestelde behandeling. De zorgverlener moet je bovendien informeren over zijn vergunnings- of registratiestatus.

Top 

 

U hebt toegang tot het patiëntendossier
Uw zorgverlener houdt voor u een dossier met uw persoonlijke medische gegevens bij. Dat dossier bewaart hij op een veilige plaats. U kunt altijd vragen om aan het dossier bepaalde documenten toe te voegen (bv. een wetenschappelijk artikel over uw ziekte).

Verandert u van zorgverlener? Dan vraagt u gewoon dat het patiëntendossier wordt overgedragen.

U mag het dossier ook inkijken en er een afschrift van vragen. Hiervoor kunt u het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend overmaken aan de arts of diens secretariaat waarna de patiënt persoonlijk het afschrift kan gaan afhalen. Bij wet is voorzien dat een arts 14 dagen tijd heeft om aan de vraag te beantwoorden.

Vanaf het moment dat een patiënt overleden is, is enkel nog onrechtstreekse inzage mogelijk voor de nabestaanden (dus geen recht op een kopie van het dossier). Voor de inzage van het dossier dient een beroepsbeoefenaar aangesteld te worden. Dit kan bijvoorbeeld de huisarts zijn. Aan het onrechtstreeks inzagerecht zijn enkele voorwaarden gekoppeld: de patiënt mag zich bij leven niet uitdrukkelijk hebben verzet tegen de inzage; het verzoek moet voldoende gemotiveerd en gespecificeerd zijn.
Het verzoek voor een onrechtstreekse inzage mag via het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend worden overgemaakt aan de arts of diens secretariaat. Binnen een termijn van 15 dagen zal uw verzoek worden behandeld.

Top 

 

De zorgverlener respecteert uw privacy
Tijdens uw behandeling mogen enkel die personen aanwezig zijn die op professioneel vlak nodig zijn. Informatie in verband met uw gezondheid wordt niet aan derden meegedeeld.

Top 

 

U hebt het recht om een klacht neer te leggen bij de bevoegde ombudsdienst
Hebt u vragen of bent u ontevreden over iets? Vindt u dat uw patiëntenrechten niet gerespecteerd worden? Dan kunt u contact opnemen met de ombudsdienst. De ombudsdienst luistert naar uw verhaal en geeft informatie. Wanneer u een geschil met uw zorgverlener zelf niet kunt oplossen, kan de ombudsdienst bemiddelen.

Top 

 

Vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger
U kunt één of meerdere vertrouwenspersonen aanstellen om u te helpen bij het uitoefenen van uw rechten. Dat kan via dit formulier
Als u niet meer in staat bent om zelf uw rechten uit te oefenen, doet uw vertegenwoordiger dat in uw plaats. Een vertegenwoordiger aanwijzen kan via dit formulier.
Lees hier wat er gebeurt als u zelf niet meer in staat bent om uw rechten uit te oefenen. 

Top

 

Recht op pijnbehandeling

U heeft recht op een zo effectief mogelijke pijnbestrijding. U krijgt aangepaste zorg om de pijn te voorkomen,te evalueren, te behandelen en te verzachten.

 

Als patiënt hebt u ook verantwoordelijkheden. Lees er hier meer over. 

Top