09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Veelgestelde vragen

Gezondheidstoestand

 
Vertegenwoordiger/vertrouwenspersoon

 
Behandeling

 

Beroepsbeoefenaar

 

SchadevergoedingGezondheidstoestand

Moet de behandelende arts me altijd informeren over mijn gezondheidstoestand?
Als patiënt hebt u recht op informatie over uw gezondheidstoestand. Het is echter ook mogelijk dat u niet de behoefte hebt om daarover geïnformeerd te worden. Als u liever geen informatie krijgt over uw gezondheidstoestand, moet u dat uitdrukkelijk meedelen aan uw behandelende arts. Dat verzoek wordt dan toegevoegd aan uw patiëntendossier.

Het recht op het niet verkrijgen van informatie is niet absoluut. Als een arts van mening is dat het niet meedelen van informatie ernstige gevolgen kan hebben voor uw gezondheid of gezondheid van derden, zal de arts u toch informeren.

Top

Kan het dat de behandelende arts me zonder mijn medeweten niet informeert over mijn gezondheidstoestand?
Uw behandelende arts kan in uitzonderlijke gevallen kiezen om u tijdelijk niet te informeren over uw gezondheidstoestand. Bijvoorbeeld wanneer de arts oordeelt dat het niet meedelen van de informatie de gezondheid meer ten goede komt dan de mededeling. Dat wordt therapeutische exceptie genoemd.
Voor deze therapeutische exceptie moet de arts het advies inwinnen van een andere beroepsbeoefenaar en de beslissing schriftelijk motiveren. De beslissing tot therapeutische exceptie wordt aan het patiëntendossier toegevoegd en heeft een tijdelijk karakter.
In geval van therapeutische exceptie kan de arts uw vertrouwenspersoon informeren over uw gezondheidstoestand.

 Top

 

Vertegenwoordiger/vertrouwenspersoon

Wat gebeurt er als ik zelf niet meer in staat ben om mijn rechten uit te oefenen?
Als u als meerderjarige niet meer in staat bent om (geheel of gedeeltelijk) uw rechten uit te oefenen, is er een cascade voorzien van wie dit kan opnemen:

 1. U hebt vooraf schriftelijk een vertegenwoordiger aangewezen. Deze aangeduide vertegenwoordiger zal in uw plaats optreden indien en zolang u zelf niet in staat bent zelf uw rechten uit te oefenen.
 2. Een vrederechter kan een bewindvoerder over de persoon aanduiden. De procedure om een bewindvoerder over de persoon aan te stellen kan door onder andere de zorgvrager of een betrokken partij (vb. familielid) aangevraagd worden.
 3. Indien vooraf geen vertegenwoordiger werd aangeduid of er geen bewindvoerder over de persoon werd aangesteld worden de rechten van de patiënt in vervangende volgorde uitgeoefend door de samenwonende echtgeno(o)t(e) of partner, het meerderjarig kind, een ouder, een meerderjarige zus of broer.

In geval van conflict onder meerdere mogelijke vertegenwoordigers van hetzelfde niveau of bij het ontbreken van een vertegenwoordiger behartigt de beroepsbeoefenaar met het multidisciplinaire team de belangen van de patiënt.

Top

Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan?
De Federale commissie “Rechten van de patiënt” heeft een formulier voor aanwijzing van de vertegenwoordiger opgesteld. Het is aangewezen dit formulier op te maken in verschillende exemplaren. Eén exemplaar kan bewaard worden door de vertegenwoordiger en één door uzelf. Een kopie kan worden overgemaakt aan uw huisarts of aan een andere behandelend arts zodat het formulier kan toegevoegd worden aan uw patiëntendossier.

De aanwijzing van een vertegenwoordiger kan steeds herroepen worden, door een schriftelijke, gedateerde en ondertekende mededeling. Het is aangewezen dat alle personen die kennis kregen van de oorspronkelijke aanwijzing, hiervan op de hoogte worden gebracht.

Top

Kan ik mij laten bijstaan wanneer ik geïnformeerd word over mijn gezondheidstoestand?
U kunt zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon kan u tevens bijstaan bij het verkrijgen van een afschrift van uw patiëntendossier of bij het neerleggen van een klacht.
Mits uw toestemming kan de informatie over uw gezondheidstoestand ook alleen aan de vertrouwenspersoon worden meegedeeld. De betrokken beroepsbeoefenaar voegt deze schriftelijke toestemming aan het patiëntendossier toe.

U kunt op elk moment aan de beroepsbeoefenaar meedelen dat de vertrouwenspersoon niet meer mag optreden zoals hierboven werd aangegeven.

Top

Hoe duid ik een vertrouwenspersoon aan?
Een vertrouwenspersoon aanduiden kan mondeling of schriftelijk via het formulier aanwijzing van de vertrouwenspersoon.

Top

 

Patiëntendossier

Hoe kan ik mijn patiëntendossier inkijken of hier een afschrift van bekomen?
U kunt via CoZo (Collaboratief Zorgplatform) inloggen in uw patiëntendossier om het in te kijken. Dit is een digitaal samenwerkingsplatform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens uit te wisselen en te delen.

Om een afschrift of inzage van (een deel van) het dossier te bekomen kunt u hiervoor een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier aan uw behandelende arts of diens secretariaat overmaken. De arts moet u bij wet binnen de termijn van 14 dagen van een antwoord voorzien.
Er wordt een afspraak gemaakt om het patiëntendossier in te kijken of het afschrift op te halen.

U heeft geen recht op de persoonlijke notities van artsen of gegevens bestemd voor derden. De arts kan u het recht op een afschrift of inzage weigeren als hij of zij vreest dat dit uw gezondheid zou kunnen schaden, men spreekt hier over therapeutische exceptie. In dit geval kan voor inzage van uw dossier een andere arts worden aangeduid die het patiëntendossier kan inkijken.

Top

Hoe kan ik als vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger een patiëntendossier inkijken of afschrift verkrijgen?
Als u, de vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger, een afschrift of inzage in een patiëntendossier wenst, moet u het aanvraagformulier samen met een schriftelijke machtiging/volmacht overmaken aan de arts of diens secretariaat.

Top

Kan ik het patiëntendossier van een overleden naaste inkijken of aanvragen?
Na het overlijden van een patiënt kan geen afschrift van het patiëntendossier worden aangevraagd door nabestaanden. Onder bepaalde voorwaarden is er wel een onrechtstreeks inzagerecht in het patiëntendossier mogelijk. De echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner, de partner en bloedverwanten tot en met de tweede graad van de patiënt kunnen een andere arts aanduiden die het patiëntendossier kan inkijken.

De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn:

 1. Het verzoek is voldoende gemotiveerd en gespecificeerd. Wat wil men uit het dossier vernemen? Van welke periode? Waarom heeft men deze informatie nodig?
 2. De overleden patiënt verzette zich bij leven niet tegen inzage.

Top

Kan ik gegevens uit mijn patiëntendossier laten verwijderen?
U kunt als patiënt geen gegevens uit uw patiëntendossier laten verwijderen. Wat u wel kunt doen is uw behandelende arts vragen om foutieve gegevens aan te passen of om bepaalde documenten toe te voegen aan uw dossier, zoals een wetenschappelijk artikel over uw ziekte.

Top

Kan ik de toegang tot mijn patiëntendossier blokkeren voor artsen?
Uw behandelende beroepsbeoefenaars kunnen, mits uw toestemming, elektronisch informatie over uw gezondheidstoestand uitwisselen. U hebt het recht deze elektronische uitwisseling van uw medische gegevens stop te zetten zodat andere artsen geen toegang hebben tot uw patiëntendossier. U kunt dit aan uw behandelende arts vragen of zelf aanpassen via CoZo .

Verandert u van zorgverlener? Dan vraagt u gewoon dat het patiëntendossier wordt overgedragen.

Top

 

Behandeling

Kan ik een behandeling weigeren?
U hebt als patiënt het recht om uw toestemming tot gelijk welke behandeling te weigeren of terug in te trekken, zelfs wanneer het over een nog zeer zinvolle genezende behandeling gaat. Dit kan via zowel een actuele als een voorafgaande weigering (een negatieve wilsverklaring).
De patiënt moet voldoende wilsbekwaam zijn om te kunnen beslissen over zijn behandeling en moet voldoende worden ingelicht over de gevolgen en risico’s van zijn weigering.

De voorafgaande weigering (de negatieve wilsverklaring) moet altijd schriftelijk worden opgesteld en toegevoegd aan het patiëntendossier. U geeft hierbij aan welke onderzoeken of behandelingen u niet meer wilt ondergaan op het moment dat u niet meer wilsbekwaam bent. Artsen zijn verplicht om dit verzoek te respecteren. Wie een behandeling weigert, behoudt wel het recht op een kwaliteitsvolle dienstverstrekking. U heeft nadien altijd het recht om de wilsverklaring te herroepen.

Top

Kan ik een behandeling eisen?
U kunt uw wensen op het vlak van behandeling bespreken met uw arts, maar u kunt geen behandeling eisen. Een behandeling zonder enige medische noodzaak kan niet van de arts geëist worden. Daarnaast mag een arts een bepaalde (be)handeling weigeren. Deze weigering kan het gevolg zijn van een gewetenskwestie van de arts of wegens medische redenen.

Top

Wat kan ik doen als ik twijfel aan het advies of de behandeling die mijn arts vooropstelt?
Indien u hieraan twijfelt kunt u een tweede opinie vragen. U raadpleegt dan een tweede arts om zijn advies te vragen over een diagnose of een behandeling. Uw behandelende arts kan u ook doorverwijzen om een tweede opinie te bekomen.

Top

 

Beroepsbeoefenaar

Wat wordt verstaan onder beroepsbeoefenaar?
De volgende beroepsbeoefenaars dienen de patiëntenrechten te respecteren:

 • Artsen
 • Tandartsen
 • Apothekers
 • Vroedvrouwen
 • Verpleegkundigen
 • Kinesitherapeuten
 • Klinisch psychologen/orthopedagogen
 • Gemachtigde psychotherapeuten
 • Andere paramedici (bandagist, orthesist, prothesist, diëtist, ergotherapeut, farmaceutisch technisch-assistent, technoloog medische beeldvorming, medisch laboratorium technoloog, logopedist, orthopedist, podoloog, audioloog en audicien)
Top
 

Kan ik mijn beroepsbeoefenaar vrij kiezen?
U mag zelf uw beroepsbeoefenaar kiezen. Op elk moment kunt u zich richten tot een andere beroepsbeoefenaar, ook als uw huisarts u doorverwees naar een specialist. Die vrije keuze kan door de omstandigheden die eigen zijn aan de organisatie (vb. tijdens ziekenhuisopname) beperkt worden.

Tevens kan op de spoedgevallendienst of tijdens een wachtdienst van verschillende medische disciplines deze vrije keuze niet worden gegarandeerd. U kunt dus geen beroepsbeoefenaar eisen. Meer informatie hieromtrent vindt u in de gedragscode bij patiëntenverzorging.

Top

Kan ik een beroepsbeoefenaar weigeren?
Onder het recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar valt ook de mogelijkheid om een beroepsbeoefenaar te weigeren. U mag echter geen beroepsbeoefenaar weigeren op basis van geslacht, huidskleur of geaardheid.

Top

Kan een beroepsbeoefenaar mij weigeren als patiënt?
Elke beroepsbeoefenaar heeft het recht om u als patiënt te weigeren omwille van persoonlijke of beroepsredenen. Als een beroepsbeoefenaar uw behandeling onderbreekt, moet hij of zij zorgen dat een collega uw zorgverlening kan voortzetten. In geval van nood geldt echter een uitzondering, dan is het verplicht om als beroepsbeoefenaar hulp te verlenen.

Top

 

Schadevergoeding

Heb ik recht op een schadevergoeding als ik schade heb opgelopen waar een beroepsbeoefenaar voor verantwoordelijk is?
Een beroepsbeoefenaar kan verantwoordelijk worden gesteld voor een medische fout waardoor de patiënt lichamelijke of psychologische schade heeft opgelopen. Het recht op een schadevergoeding is enkel van toepassing als er een oorzakelijk verband is tussen de medische fout en de schade. De opgelopen schade moet zijn veroorzaakt door een foutieve handeling van de beroepsbeoefenaar. De verzekeraar van de arts en/of ziekenhuis zal hierover een standpunt innemen.

Graag wijzen wij u op het verschil tussen een medische fout en een complicatie. Een medische ingreep kan onbedoelde gevolgen hebben. Er is in deze gevallen niet noodzakelijke sprake van een medische fout. Elke ingreep brengt een bepaald risico aan verbonden complicaties met zich mee.

U kunt zich eventueel laten bijstaan door de dienst ledenverdediging van uw mutualiteit of door een raadsman.

Top

Heb ik recht op een schadevergoeding bij een complicatie?
Aan elke behandeling zijn mogelijke complicaties verbonden. Complicaties kunnen ook optreden als de correcte behandeling werd toegepast.

In sommige situaties moeten de beroepsbeoefenaars bewuste risico’s nemen omdat de mogelijke schade niet opweegt tegenover het beoogde resultaat. U hebt als patiënt het recht om op voorhand over mogelijke bijwerkingen en risico’s van een behandeling te worden geïnformeerd (=recht op geïnformeerde toestemming). U tekent als patiënt een document waarin u zich akkoord verklaart met de mogelijke risico’s en u geeft toestemming voor de behandeling.

Een arts heeft een inspanningsverbintenis die los staat van het bekomen resultaat. Hij of zij moet zich zo goed mogelijk inspannen om te helpen, maar kan niet gebonden worden aan een bepaalde uitkomst.

Top

Heb ik recht op een schadevergoeding als ik schade heb opengelopen waarvoor geen beroepsbeoefenaar verantwoordelijk is gesteld?
Indien u van mening bent schade te hebben geleden door de verstrekte zorg, kunt u een aanvraag tot schadevergoeding indienen bij het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO). Het FMO zal u een advies geven en al dan niet overgaan tot de uitbetaling van een schadevergoeding. In dit geval spreekt men van een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid, als er sprake is schade, maar niet van een fout.

Om een aanvraag bij het FMO in te dienen, moet men aan bepaalde voorwaarden voldoen. De procedure bij het FMO is gratis. Hou rekening met het feit dat de procedure wel enige tijd in beslag kan nemen. U kunt zich laten bijstaan door de dienst ledenverdediging van uw mutualiteit. Meer informatie vindt u alvast terug op de website van het FMO.

Top

Heb ik recht op een schadevergoeding bij schade of verlies van een persoonlijk voorwerp?
U hebt recht op een schadevergoeding als kan worden aangetoond dat de schade of het verlies een gevolg is van een fout van een medewerker van het ziekenhuis.

Top