09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Opdrachtsverklaring (missie)

Het AZ Sint-Lucas is ontstaan uit de fusie van het AZ Heilige Familie en het AZ Sint-Vincentius. Deze beide ziekenhuizen hadden een honderdjarige traditie als christelijke instellingen die de christelijke caritas, de naastenliefde wilden concretiseren in de hulp aan de zieke, lijdende, zorgbehoevende medemens. Op deze traditie bouwde het AZ Sint-Lucas voort.

Het fusieziekenhuis vloeit voort uit het opnemen van het AZ Volkskliniek, dat zijn oorsprong vindt in het sociaal-democratische gedachtegoed en de daarmee gepaard gaande ethische waarden. De sociale roeping van het fusieziekenhuis wordt hierdoor nog verder benadrukt.

De hoofdopdracht is het aanbieden van kwaliteitsgeneeskunde aan betaalbare prijzen, aan al wie op het ziekenhuis een beroep wenst te doen, ongeacht zijn godsdienstige, filosofische of politieke overtuiging, zijn ras, huidskleur of geslacht, zijn sociale of culturele herkomst, zijn financiële of maatschappelijke status. Het aanbod van de verzorging zal inspelen op de evoluerende behoeften en er voor zorgen dat de wetenschappelijke vooruitgang iedereen te goede komt. Daarom ook zal een samenwerking met de eerstelijnszorg, met andere ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen worden nagestreefd.

Het fusieziekenhuis wil een ziekenhuis zijn waar bestuur, directie, artsen en alle medewerkers, in een harmonieus verband, elk voor het realiseren van zijn specifieke opdracht, samenwerken. Beroepsbekwame medewerkers in nauwe samenwerking met mekaar en met wederzijds respect voor elkaars discipline, staan in dienst van de patiënt die centraal staat. De motivatie, de inzet, de dienstbaarheid en de samenwerking van alle medewerkers en diensten bepalen in grote mate de kwaliteit van de dienstverlening.

Door constructief overleg, bijscholing, vorming en aangepaste begeleiding wordt aan allen kansen geboden om voldoening te vinden in de uitoefening van hun opdracht en om hun mogelijkheden verder te ontplooien.

Voor het fusieziekenhuis is de ethische dimensie belangrijk. Daarom worden waarborgen geboden om de ethische problemen bespreekbaar te maken en op te lossen. Een Commissie voor Medische Ethiek bevordert de aandacht voor de ethische aanspreekbaarheid.