Kwaliteit

We staan voor kwaliteitsvolle en veilige zorg voor alle patiënten en streven naar een voortdurende verbetering van onze zorgprocessen. Daarom bevragen we onze patiënten regelmatig en voeren we interne controles uit. We laten onze kwaliteit ook onderzoeken door de overheid en externe organisaties.

Accreditatie

Na een eerste succesvolle accreditatie in 2017 behaalt AZ Sint-Lucas Gent opnieuw een gouden accreditatiestatus tot eind 2027. Dit betekent dat onze patiënt terecht komt in een ziekenhuis waar kwaliteit en patiëntveiligheid gewaarborgd zijn en waar voortdurend wordt gewerkt om die te verbeteren. Het officiële Qmentum Global-label werd op 29 november door Qualicor Europe officieel overhandigd.

Van 20 tot 22 september 2022 werd AZ Sint-Lucas bezocht door een team van 5 externe auditoren voor een grondige doorlichting. Aan de hand van tal van criteria beoordeelden zij de kwaliteit en patiëntveiligheid in het ziekenhuis. Deze criteria werden rechtstreeks op de werkvloer afgetoetst bij iedereen die een rol speelt in het (zorg)proces: van bestuur, artsen, verpleegkundigen en staf tot medewerkers van ondersteunende diensten. Ook onze aanpak en voorbeelden van persoonsgerichte zorg kregen de nodige aandacht. Het resultaat van de doorlichting is opnieuw een gouden accreditatiestatus die vijf jaar geldig is tot eind 2027. Tussendoor krijgen we drie opvolgbezoeken.

In 2017 behaalden we voor het eerst het internationaal erkende Qmentum kwaliteitslabel van Qualicor Europe (voorheen NIAZ). Dat kwaliteitslabel geeft patiënten de garantie dat ze terechtkomen in een ziekenhuis waar kwaliteit en patiëntveiligheid gewaarborgd zijn en waar we voortdurend proberen ze nog te verbeteren. We behaalden een score van 99% en een accreditatie zonder voorwaarden. Dat betekent dat er geen werkpunten zijn die in orde moeten gebracht worden om het label in ontvangst te kunnen nemen.

Qmentum is een internationaal accreditatieprogramma dat ontwikkeld is op basis van uitgebreid onderzoek en ervaringen op het terrein. Het programma biedt zorgorganisaties een kwaliteitskader en instrumenten om de eigen organisatie aan het kwaliteitskader te toetsen. Het uitgangspunt van het programma is dat kwaliteitsverbetering tot stand komt door kennisoverdracht en door een draagvlak te creëren in zorgorganisaties. Dat betekent dat medewerkers uit alle rangen van de organisatie – van de top tot de basis - op één of andere manier betrokken zijn bij kwaliteitsverbetering en het accreditatieproces.

Zorginspectie

De Zorginspectie voert in opdracht van de Vlaamse overheid nalevingstoezicht uit. Dat doen ze in alle Vlaamse ziekenhuizen en ze richten zich op zorgtrajecten. Een zorgtraject is het traject dat een gelijkaardige groep patiënten doorloopt in een ziekenhuis. De zorginspectie is een onaangekondigde inspectie die nagaat of de zorgpraktijk voldoet aan de vooropgestelde eisen. De eisen zijn gebundeld in een eisenkader, dat door het Agentschap Zorg en Gezondheid in overleg met de sector werd opgemaakt.

De resultaten van het nalevingstoezicht vind je op de website van de Zorginspectie.

Ga naar de website van de Zorginspectie

Kwaliteitsindicatoren

Een kwaliteitsindicator is een meetbaar aspect van de zorg dat een aanwijzing geeft over de kwaliteit van de zorg. Door kwaliteitsindicatoren regelmatig te meten, wordt duidelijk welke aspecten van de zorg verbeterd zijn en welke nog verbeterd kunnen worden.

AZ Sint Lucas neemt deel aan het Vlaamse Indicatoren Project voor Patiënten en Professionals (VIP²). Dat is een project van de Vlaamse overheid waarbij de kwaliteit van de zorg van de Vlaamse ziekenhuizen wordt gemeten aan de hand van verschillende indicatoren. De resultaten van de metingen worden gepubliceerd op de website www.zorgkwaliteit.be. Op die manier kunnen de zorginstellingen zelf en de patiënten de resultaten van verschillende ziekenhuizen met elkaar vergelijken.

Binnen de organisatie bespreken we de resultaten met de verschillende zorgmedewerkers. Op basis van de resultaten organiseren we verbeterprojecten om de kwaliteit van de zorg continu te verbeteren.

Medische indicatoren

 • Beroertezorg
 • Oncologie - Borstkanker
 • Oncologie - Longkanker
 • Oncologie - Rectumkanker

Ziekenhuisbrede indicatoren voor algemene ziekenhuizen

 • Patiëntenervaringen
 • Patiëntveiligheid (checklist ‘veilige heelkunde’)
 • Handhygiëne
 • Medicatieveiligheid (volledigheid voorschrift geneesmiddelen)
 • Patiëntenidentificatie
 • Website
Bekijk onze resultaten op www.zorgkwaliteit.be

Patiënttevredenheid

Vlaamse patiëntenpeiling

We peilen naar de ervaring en tevredenheid van onze patiënten via de Vlaamse PatiëntenPeiling (VPP). Dat is een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst die werd opgesteld door het Vlaamse Patiëntenplatform in samenwerking met vertegenwoordigers van de patiëntenverenigingen. Er zijn elk jaar twee meetcampagnes. Volgende zaken worden bevraagd:

 • Algemene beoordeling door de patiënt
 • Voorbereiding op de opname
 • Informatie over de aandoening
 • Informatie over onderzoek, behandeling of verzorging
 • Wijze van omgaan met patiënten door de zorgverleners en hun samenwerking
 • Respect voor de persoonlijke levenssfeer
 • Veilige zorg
 • Zorg voor pijn
 • Ontslag uit het ziekenhuis

We bespreken de resultaten van de meetcampagnes intern en formuleren nadien verbeteracties om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.

Bekijk onze resultaten van 2021 op www.zorgkwaliteit.be

Verbeteracties

Door onze eigen prestaties te meten, te vergelijken en gericht stappen te ondernemen voor verbetering kunnen we continu onze zorgkwaliteit verbeteren.

Contact

Bie Delodder

Bie Delodder

Kwaliteitscoördinator bie.delodder@azstlucas.be

Meer over onze kwaliteitsvolle zorg

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 15-maart-2024.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by