Over AZ Sint-Lucas

AZ Sint-Lucas is een warm stadsziekenhuis in het hartje van Gent met medische centra aan de rand (Lochristi, Zelzate, Aalter). Zo is zorg altijd nabij voor wie in en rond de stad woont. Kortom, zorg midden in de stad, midden in ‘t leven.

Dankzij de toegewijde inzet van onze medewerkers en artsen is onze zorg niet alleen excellent en veilig, maar ook betaalbaar. We hebben een antwoord op acute en complexe zorgvragen binnen alle specialismen. Dat we begaan zijn met duurzaamheid, zie je aan onze focus op mensen, samenleving en milieu. Samen met het UZ Gent, AZ Jan Palfijn en AZ Oudenaarde vormen we het Gents Ziekenhuisnetwerk.

Wie zijn we?

Beddenhuis

Ons ziekenhuis telt 779 bedden hospitalisatie en 153 bedden dagziekenhuis. Jaarlijks worden ongeveer 68.000 patiënten opgenomen, waarvan 41.000 in het dagziekenhuis (cijfer 2023).

Medisch aanbod

We zijn een basisziekenhuis voor alle medische disciplines, maar er zijn ook gespecialiseerde programma's voor onder andere oncologie-radiotherapie, neurochirurgie, dialyse, interventionele radiologie ... We hebben een van de grootste materniteiten van Vlaanderen, een uitgebreide dienst spoedgevallen met MUG-dienst en een interventioneel hartcentrum.

Betrouwbare zorg

Aandacht voor elke mens in al zijn aspecten is onze basisfilosofie. Naast de medische zorg, bieden we een totaalzorg die rekening houdt met sociale, psychische en spirituele dimensies. Kwaliteitszorg en een open communicatie met de patiënt dragen daartoe bij.

Medewerkers

We danken onze kwaliteit aan de mensen die bij ons werken. Naast de uitgebreide medische staf van zo’n 237 artsen, telt het ziekenhuis ongeveer 2.350 medewerkers. Daarmee horen we bij de grootste werkgevers uit de streek.

Samenwerking

Om de verschillende maatschappelijke opdrachten te verwezenlijken, kunnen we rekenen op een uitgebreid netwerk van samenwerkingsverbanden met andere actoren in de gezondheidszorg. Zowel met de eerstelijnszorg als met andere ziekenhuizen en instellingen uit de wijde regio onderhouden we uitstekende contacten.

Erkenning

Ons ziekenhuis beschikt over een erkenning voor bepaalde functies, zorgprogramma’s en medisch-technische diensten. Een overzicht daarvan vind je op de website van zorg en gezondheid.

Campussen

Campus Sint-Lucas

Campus Sint-Lucas

MC Aalter

Medisch centrum Aalter

Medisch centrum Aalter
Lochristi klein

Medisch centrum Lochristi

Medisch centrum Lochristi
MC Zelzate

Medisch centrum Zelzate

Medisch centrum Zelzate

Onze missie

Waar staan we voor?

Een missie is wat we als organisatie willen betekenen voor de samenleving. Het geeft aan waar wij als organisatie voor staan, wat onze identiteit is, wat ons anders maakt dan andere ziekenhuizen. De missie van AZ Sint-Lucas is vastgelegd in de opdrachtsverklaring.

Opdrachtsverklaring

AZ Sint-Lucas is ontstaan uit de fusie van AZ Heilige Familie en AZ Sint-Vincentius. Beide ziekenhuizen hadden een honderdjarige traditie als christelijke instellingen die de christelijke caritas, de naastenliefde wilden concretiseren in de hulp aan de zieke, lijdende, zorgbehoevende medemens. Op die traditie bouwde AZ Sint-Lucas voort.

Later werd ook AZ Volkskliniek opgenomen in het fusieziekenhuis. De Volkskliniek vond haar oorsprong in het sociaal-democratische gedachtegoed. De sociale roeping van het fusieziekenhuis werd daardoor nog verder benadrukt.

De hoofdopdracht is kwaliteitsgeneeskunde aanbieden aan betaalbare prijzen
, aan al wie op het ziekenhuis een beroep wil doen, ongeacht godsdienstige, filosofische of politieke overtuiging, ras, huidskleur of geslacht, sociale of culturele herkomst, financiële of maatschappelijke status. Het aanbod van de verzorging speelt in op de evoluerende behoeften en zorgt ervoor dat de wetenschappelijke vooruitgang iedereen ten goede komt. Daarom streven we ook een samenwerking met de eerstelijnszorg, andere ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen na.

AZ Sint-Lucas wil een ziekenhuis zijn waar bestuur, directie, artsen en alle medewerkers, in een harmonieus verband samenwerken, elk voor het realiseren van zijn specifieke opdracht. Beroepsbekwame medewerkers in nauwe samenwerking met mekaar en met wederzijds respect voor elkaars discipline, staan in dienst van de patiënt die centraal staat. De motivatie, de inzet, de dienstbaarheid en de samenwerking van alle medewerkers en diensten bepalen in grote mate de kwaliteit van de dienstverlening. Door constructief overleg, bijscholing, vorming en aangepaste begeleiding krijgt iedereen kansen om voldoening te vinden in de uitoefening van zijn opdracht en om zijn mogelijkheden verder te ontplooien.

De ethische dimensie is belangrijk. Daarom maken we ethische problemen bespreekbaar en proberen ze op te lossen. Daarvoor hebben we een commissie voor medische ethiek.

Onze visie

Waar gaan we voor?

Een visie geeft aan waar we als organisatie voor gaan. Onze visie zit vervat in de slogan ‘betrouwbare zorg, daar gaan we voor’. Dat houdt in dat deskundige artsen en medewerkers op elk moment (24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 dagen) met een warm hart kwaliteitszorg bieden voor een eerlijke prijs. We communiceren open naar onze patiënten en geven tijdige en juiste informatie. We zijn een sociaal en betrokken ziekenhuis en gaan als een goede huisvader om met de beschikbare middelen.

Betrouwbare zorg, daar gaan we voor

 • Deskundige zorg met een warm hart en voor een eerlijke prijs.
 • Een diagnose, behandeling en verzorging die stoelen op wetenschappelijk gefundeerde methodes en die beantwoorden aan de strengste kwaliteitsnormen.
 • Een open communicatie met de patiënt, zijn familie en de medespelers in het gezondheidsveld.
 • Een betrouwbare dienstverlening voor iedereen die op ons een beroep doet, zonder onderscheid in levensbeschouwing of afkomst.
 • Een team van artsen en medewerkers die hoog opgeleid zijn en dankzij een voortdurende bijscholing permanent op de hoogte blijven van de jongste evoluties, inzichten en technologie.
 • Een sociaal en betrokken ziekenhuis, dat haar verantwoordelijkheid in de maatschappij opneemt en als een goede huisvader omgaat met de beschikbare middelen.
 • Een sterke organisatie, met de meest moderne apparatuur, die betrouwbare zorg aanbiedt, 24 uur op 24.

Onze waarden

Waar geloven we in?

Vijf kernwaarden liggen aan de basis van onze dagelijkse werking en zorgen voor evenwicht tussen houding, regels en gedrag. AZ Sint-Lucas heeft 5 waarden gedefinieerd:

 • Patiëntgerichtheid
  Dat kan betekenen: zich in de plaats stellen van de patiënt, luisteren, tijd nemen voor de patiënt en zijn familie, info geven aan de patiënt, verstaanbare taal gebruiken, niet over de patiënt heen praten, respect voor privacy, beleefdheid …
 • Vriendelijkheid
  Dat kan betekenen: goedendag zeggen, glimlachen, interesse tonen, elkaar aankijken, warmte uitstralen, kleine dingen doen ...
 • Collegialiteit
  Dat kan betekenen: op elkaar kunnen rekenen, samenwerken, zich aan afspraken houden, elkaar steunen, opkomen voor elkaar, teamgeest, zorgzame begeleiding van nieuwe collega’s en studenten ...
 • Deskundigheid
  Dat kan betekenen: taken kwalitatief uitvoeren, het altijd beter willen doen, bereid zijn om bij te leren, verantwoordelijkheid opnemen …
 • Openheid
  Dat kan betekenen: respect voor elkaar, respect voor het ‘anders zijn’, openstaan voor verandering en vernieuwing ...
Ethisch Kompas

Het zorgethisch kader

Het ethisch beleid is ingebed in de visie en missie van onze organisatie. Dat beleid krijgt vorm via onze kernwaarden. Om het ethisch beleid ook effectief waar te kunnen maken in ons ziekenhuis, werkten we een zorgethisch kader uit. Door werk te maken van structuren (commissie medische ethiek, ethisch referent, ethisch overleg op afdelingsniveau …) en geschikte instrumenten aan te bieden (melden, vorming en opleiding …), investeren we in de dialoog over ethische thema’s binnen het ziekenhuis.

We hebben een geïntegreerd waardegedreven beleid, waarin we de waarden opnemen in onze grondhouding en ze delen via een open dialoog.

Het zorgethisch kader is ons kompas in de beleidsontwikkeling en beleidsvoering, maar ook in de zorgrelatie met onze patiënten en in de samenwerkingsrelatie met derden.

AZ Sint-Lucas in cijfers

 • Aantal opnames in totaal: 65.289
 • Aantal daghospitalisaties: 38.162
 • Aantal klassieke hospitalisaties: 27.127
 • Aantal contacten op de spoedopname: 46.009
 • Aantal bevallingen: 1.966
 • Aantal erkende bedden: 901 (779 hospitalisatie + 122 dagposities)

Cijfers uit het jaarverslag van 2022.

Bestuur en management van AZ Sint-Lucas

Ziekenhuisnetwerk Gent

AZ Sint-Lucas maakt samen met het UZ Gent, AZ Jan Palfijn en AZ Oudenaarde deel uit van het Ziekenhuisnetwerk Gent. Binnen het Ziekenhuisnetwerk Gent (ZNG) stemmen de vier ziekenhuizen hun medisch aanbod onderling op elkaar af, verwijzen ze patiënten door naar specialistische diensten en creëren ze schaalvoordeel bij ondersteunende dienstverlening. Finaal ontvangt de patiënt de best mogelijke zorg dicht bij huis.

De vier ziekenhuizen bouwen met het ZNG een kwaliteitsvol en innovatief ziekenhuisnetwerk uit waarbij ze een betaalbaar en volledig klinisch aanbod bieden op nauwelijks enkele kilometers afstand van de woonplaats van de patiënt. Het netwerk bouwt een duurzaam partnerschap op met doorverwijzers, huisartsen, woonzorgcentra, wijkgezondheidscentra, thuisverpleegkundigen en externe zorgverleners.

Geschiedenis

AZ Sint-Lucas

AZ Sint-Lucas is de fusie van wat oorspronkelijk drie aparte Gentse ziekenhuizen waren: AZ Heilige Familie, AZ Sint-Vincentius en AZ Volkskliniek.

AZ Heilige Familie

1890, een periode van grote armoede en sociale onrust in de textielnijverheid. Om de nood te lenigen, neemt de kloosterorde van de Zusters Jozefienen in een grote woning bejaarden en later ook zieken op voor medische verzorging. Ze hadden toen 40 bedden.

In de eerste helft van de 20ste eeuw verwerft het AZ Heilige Familie naam en faam op het gebied van oogziekten, chirurgie, pediatrie en materniteit.

In 1964 wordt een nieuwbouw opgetrokken, met een nieuw operatiekwartier, twee nieuwe verpleegafdelingen heelkunde en een nieuwe kinderafdeling voor interne pediatrie. De capaciteit van het ziekenhuis stijgt tot 273 bedden.

In 1974 openen nieuwe verpleegafdelingen voor interne geneeskunde, intensieve zorg, nieuwe medisch-technische diensten en een uitbreiding van de kinderafdeling. De capaciteit gaat naar 420 bedden.

AZ Heilige Familie blijft de meest recente ontwikkelingen volgen, onder meer op het gebied van hemodialyse, spoedgevallen, medische beeldvorming, nucleaire geneeskunde, urologie, materniteit en het dagziekenhuis.

Alle specialismen en vrijwel alle subspecialismen van de hedendaagse geneeskunde zijn in AZ Heilige Familie vertegenwoordigd, behalve radiotherapie, neurochirurgie en een afdeling palliatieve zorg, die door een akkoord met het Sint-Vincentiusziekenhuis niet werden uitgebouwd.

AZ Sint-Vincentius

De Cisterciënzerabdij Terhagen wordt in 1805 aangeboden als klooster en hospitaal aan de pas opgerichte Congregatie der Zusters van Liefde van Jezus en Maria. In 1929 zijn de gebouwen van de Sint-Vincentiuskliniek operationeel. De polikliniek gaat een jaar later van start. Na de Tweede Wereldoorlog beschikt het ziekenhuis over 100 bedden, verdeeld over heelkunde, interne geneeskunde, materniteit en pediatrie.

Het AZ Sint-Vincentius kent een bewogen geschiedenis, met onder andere de oprichting van een nieuwbouw in 1989. In 1994 beschikt het ziekenhuis over een capaciteit van 263 bedden en 12 bedden palliatieve zorg. Vooral op het gebied van de neurochirurgie, de algemene chirurgie, de radiotherapie en het dagziekenhuis (chirurgisch en oncologisch) verwerft het ziekenhuis een stevige reputatie

AZ Volkskliniek

In 1904 neemt de socialistische mutualiteit haar eerste hospitalisatieafdeling in gebruik. In 1928 opent de Volkskliniek in de Sint-Margrietstraat, autonoom, functioneel en financieel gescheiden van de mutualiteit Bond Moyson. In 1974 beslist de Raad van Bestuur van de Volkskliniek een grotere, moderne en nieuwe instelling te realiseren. De nieuwe Volkskliniek wordt officieel in gebruik genomen in het najaar van 1985.

In de aanvangsfase worden 92 bedden binnen het AZ geopend; een deel van de ziekenhuisstructuur wordt omgevormd tot rust- en verzorgingstehuis met een capaciteit van 116 bedden. Het oorspronkelijke beddenaantal in het ziekenhuis verdubbelt op tien jaar tijd tot een capaciteit van 200 bedden.

In 1994 opent het bejaardenverblijf Tempelhof met een serviceflatgebouw (68 flats) en een rusthuis (90 bedden). Later hetzelfde jaar opent het kinderdagverblijf Bengelhof.

In 1995 wordt het dagziekenhuis operationeel. Dat vormt functioneel een aparte entiteit, maar maakt structureel deel uit van het ziekenhuis.

In 1998 wordt de Volkskliniek opgesplitst in twee entiteiten: AZ Volkskliniek (het ziekenhuis) en vzw Volkskliniek (het woon- en zorgcentrum). Enkele maanden later, op 1 augustus 1998, sluit AZ Volkskliniek een associatieovereenkomst met het AZ Sint-Lucas. Op 1 juli 2000 wordt een raamovereenkomst met AZ Sint-Lucas getekend. Op 1 januari 2004 is de fusie officieel een feit. Het gebouw van de Volkskliniek blijft in gebruik.

In 2020 trekt AZ Sint-Lucas de deur van campus Volkskliniek achter zich dicht. Heel wat jaren van bouwen en verbouwen hebben ervoor gezorgd dat alle activiteiten voortaan gebundeld worden op campus Sint-Lucas.

Zelzate

AZ Volkskliniek is sinds 1950 aanwezig in Zelzate. Eerst nog in de Leegstraat, maar kort nadien verhuizen ze naar het voormalige gemeentehuis in de Frans Witdoucklaan. In 1989 laat AZ Volkskliniek een nieuwe polikliniek bouwen in de Burgemeester C. Leynstraat.

In 2001 brengt AZ Sint-Lucas een low-care dialysecentrum onder in de gebouwen van het psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist.

In april 2008 opent AZ Sint-Lucas en Volkskliniek in samenwerking met het OCMW Zelzate een volledig nieuw medisch centrum Zelzate, vlakbij Home Bloemenbos. Naast de polikliniek (met een uitgebreid aanbod) en het low-care dialysecentrum is er ook een dienst medische beeldvorming ondergebracht.

Aalter

In 1898 komen vier zusters van de Congregatie der Zusters van Liefde van de Verrezen Zaligmaker uit Gent, in Aalter aan en starten een rusthuis dat ze 'Hospice Sint-Antonius' noemen. Ze nemen er de zorg op zich voor 59 bejaarden. De Congregatie der Zusters van Liefde van de Verrezen Zaligmaker wordt in 1956 opgenomen in de Zustergemeenschap van de Heilige Jozef, die in Gent het ziekenhuis Heilige Familie beheert. Sindsdien heeft AZ Sint-Lucas een nauwe band met het rusthuis waar we op de campus van Veilige Have een medisch centrum hebben uitgebouwd.

Lochristi

In 2020 openden de deuren van een gloednieuw medisch centrum in Lochristi. Omdat we merkten dat veel van onze patiënten uit Lochristi en omgeving komen, besloten we er een medisch centrum te bouwen. Zo moeten de patiënten niet naar Gent komen om onze artsen te raadplegen.

Fusie AZ Jan-Palfijn

AZ Sint-Lucas en AZ Jan Palfijn Gent hebben op donderdag 25 januari 2024 een intentieverklaring ondertekend om intens te gaan samenwerken.

Verzorgingsgebied

AZ Sint-Lucas ligt in het centrum van Gent en heeft een grootstedelijke en diverse populatie. We willen op een positieve manier inspelen op de grootstedelijke realiteit. Sociale toegankelijkheid blijft een grote prioriteit.

De zorgregio waarin ons ziekenhuis zich bevindt, bestrijkt grotendeels het noordwesten van de provincie Oost-Vlaanderen en reikt in het noorden tot aan de landsgrens met Nederland en in het westen tot aan de provinciegrens met West-Vlaanderen. De helft van de patiënten in AZ Sint-Lucas is afkomstig uit Gent.

Stratenplan

Het ziekenhuis is onderverdeeld in straten. Er hangen overal wegwijzers (aan het plafond) met daarop de nummers van de straten.

Stratenplan

Klik hier om het stratenplan te printen

Hotel Den Briel

Aan campus Sint-Lucas bevindt zich zorghotel Den Briel.


Hotel Den Briel
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 22-mei-2024.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by