09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Commissie medische ethiek

Opdrachten

 • Een bindend advies geven over alle protocollen inzake experimenten op mensen en op reproductief menselijk materiaal
 • Begeleiden bij en advies geven over de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg
 • Ondersteuning geven bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek

De werking en de taken van deze commissie zijn wettelijk vastgelegd in het KB van 12 augustus 1994.

De Commissie Medische Ethiek volgt de voorschriften van ICH-GCP en de lokale wettelijke bepalingen terzake (wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en bijhorende KB’s en programmawet).

Opgelet: Vanaf 1/4/2018 is de Commissie Medische Ethiek niet meer erkend als volledig Ethisch Comité. Dit wil zeggen dat er vanaf dan enkel autonoom kan geoordeeld worden over 'monocentrische studies, niet interventioneel en uitgevoerd in het kader van de werkzaamheden, vereist voor het verwerven van de graad van bachelor’ en dat de CME niet meer kan fungeren als leidend ethisch comité.

 

Leden

Naam Titel Functie Geslacht
Dr. Jacky Botterman oncoloog voorzitter man
Mevr. Kathleen Cruypeninck vroedvrouw lid vrouw
Mr. Dominique De Brauwere jurist lid (extern) man
Mevr. Ginette De Meyer verpleegkundige lid vrouw
Dr. Bart De Witte radioloog lid man
Dr. Ingrid Martens gynaecoloog  ondervoorzitter vrouw
Dr. Han Martens geriater secretaris vrouw
Mevr. Rins Martens apotheker  lid vrouw
Mevr. Shana Moons psycholoog lid vrouw
Dr. Nicolas Mpotos spoedarts lid man
Dr. Tammy Smeenk uroloog lid vrouw
Dr. Hans Vandekerckhove cardioloog lid man
E.H. Bert Vanderhaegen ethicus lid (extern) man
Dr. Anne-Marie Van den Abeele klinisch bioloog lid vrouw
Dr. Koen Verhofstadt huisarts  lid (extern) man

 

Secretariaat

Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas & Volkskliniek
Secretariaat CME, intern straat 191(campus VK)
Groenebriel 1
9000 Gent
T: 09 224 54 90
CME@azstlucas.be

 

Klinische studies

Documenten

Elke studie kan pas beoordeeld worden na het verkrijgen van een nummer bij het centrum klinische studies. Meer info vind je hier

 

Betaling

Onderstaande bedragen zijn wettelijk bepaald volgens het KB van 15 juli 2004 (geïndexeerde bedragen 2018). Betaling is niet vereist voor niet-commerciële studies.

 

Niet interventioneel 

Aanvraag om advies van het ethisch comité in het kader van een monocentrisch experiment 534,66 € ex. BTW
Aanvraag om een advies van het ethisch comité dat bevoegd is voor het uitbrengen van het enkel advies in het kader van een multicentrisch experiment   534,66 € ex. BTW
Tussenkomst van het/de andere betrokken ethisch(e) comité(s) verbonden aan de locaties waar het experiment zou plaatsvinden indien dit zou doorgaan   133,68 € ex. BTW
Aanvraag om advies van het ethisch comité bij amendement   133,68 € ex. BTW

 

Interventioneel

Aanvraag om advies van het ethisch comité in het kader van een monocentrisch experiment  1336,64 € ex. BTW
Aanvraag om een advies van het ethisch comité dat bevoegd is voor het uitbrengen van het enkel advies in het kader van een multicentrisch experiment  1336,64 € ex. BTW
Tussenkomst van het/de andere betrokken ethisch(e) comité(s) verbonden aan de locaties waar het experiment zou plaatsvinden indien dit zou doorgaan   401,00 € ex. BTW
Aanvraag om advies van het ethisch comité bij amendement   334,15 € ex. BTW
 • BTW nummer: BE 459 265 997
 • Rekeninghouder: AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
 • Bank: KBC, Kortrijksesteenweg 1100, 9000 Gent
 • BIC: KRED BE BB
 • IBAN: BE 24 737032300538
 • Mededeling: ‘betaling CME’ + protocolnummer, Eudractnummer en naam van de onderzoekerVerder verloop na indienen studie

Indien het dossier ontvankelijk is, dan bevestigt de EC de ontvankelijkheid via e-mail.
Indien het dossier niet ontvankelijk is, dan bezorgt de EC een overzicht van ontbrekende documenten via e-mail aan de onderzoeker en aan de contactpersoon van de sponsor (indien het een gesponsorde studie betreft). Zodra het dossier volledig is, zal het ontvankelijk verklaard worden.
De studie wordt geagendeerd op de eerstvolgende plenaire- of bureauvergadering. De commissie vergadert wekelijks.
De commissie formuleert een advies binnen de 21 dagen nadat het dossier ontvankelijk is verklaard.

 • Indien gunstig advies
  De brief met gunstig advies wordt als bijlage bij een e-mail bezorgd aan: de onderzoeker/contactpersoon van de onderzoeker/de voorzitters van de leidende commissie.
  De originele brief wordt per (binnen)post verzonden aan de onderzoeker die het dossier ingediend heeft.
 • Indien opmerkingen
  De opmerkingen worden geformuleerd in een brief naar de onderzoeker en naar de leidende ethische commissie.
  De antwoorden op deze opmerkingen dienen zo snel mogelijk in reply op deze brief bezorgd te worden met als bijlage de aangepaste documenten.
  Indien deze antwoorden/aangepaste documenten tegemoetkomen aan de opmerkingen van de EC, dan zal een gunstig advies geformuleerd worden.

 

Euthanasie

Wat is euthanasie?

Bij euthanasie wordt het leven van een patiënt op zijn of haar verzoek beëindigd door een arts. Dat kan alleen als de patiënt ondraaglijk fysiek en/of psychisch lijdt als gevolg van een ziekte of ongeval, zonder vooruitzicht op genezing of verbetering. De aanvraag moet gebeuren via een gedateerd en getekend schriftelijk verzoek van de patiënt. Als die daar fysiek niet meer toe in staat is, bijvoorbeeld door krachtverlies in de handen, mag een naaste het document opstellen in het bijzijn van een arts. De arts die op het verzoek ingaat, is verplicht eerst het advies van een tweede arts in te winnen. Bij een patiënt die niet terminaal is, moet de arts het advies vragen van twee andere artsen, van wie één psychiater of specialist in de ziekte in kwestie. Er is dan een wachttijd van een maand.

Onze visie: een zorgzaam euthanasiebeleid

Euthanasie in de enge betekenis zoals omschreven in de euthanasiewet, namelijk de actieve levensbeëindiging, behoort in onze ziekenhuizen tot het uitzonderlijke en niet tot het gewone medische handelen. Openheid binnen onze organisatie over dit onderwerp is essentieel. Want onze eerste bekommernis is het helder krijgen van wat er achter de vraag om euthanasie zit.
We sluiten ons hier aan bij de visie van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen : “Wie ondraaglijke pijn lijdt en aan zijn lijden geen einde ziet, zal al snel om euthanasie verzoeken. In voorkomend geval kan van een echt autonome keuze evenwel nauwelijks sprake zijn. Juist uit respect voor de autonomie en keuzevrijheid van de patiënt is het van het grootste belang dat patiënten volgens de principes van de palliatieve zorg worden bijgestaan. Onze dagelijkse betrokkenheid bij ongeneeslijke zieke patiënten en hun vragen leert ons dat goede palliatieve zorg niet alle maar toch het overgrote deel van de verzoeken om euthanasie – de schijnkeuzes die eigenlijk hulpvragen zijn – kan voorkomen of doen verdwijnen.”

We kiezen voor de zogenaamde ‘palliatieve filter’ of met andere woorden het filteren en zuiveren van de wil en de vragen van de patiënt, omdat we van mening zijn dat patiënten vaak niet vragen om hun leven te beëindigen, maar wel om ervoor te zorgen dat het draaglijk blijft. Het is veelal een vraag van patiënten om tegemoet te komen aan hun verlangen naar een menswaardig levenseinde. Meer info over onze visie vindt u in deze tekst.

Euthanasie in AZ Sint-Lucas

Bij het omgaan met euthanasievragen vraagt de arts of de dienstverantwoordelijke ondersteuning aan het palliatief support team (PST). Door hun kennis van de procedure, de documenten en de ervaring kunnen zij bijdragen tot het systematisch en zorgvuldig onderzoeken van de vraagn en de correcte uitvoering en begeleiding. Voor meer info kunt u contact opnemen met het palliatief support team dat aanwezig is van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur, tel. 09 224 52 01.

 

Links